VOP

PRE NAŠICH PARTNEROV

Inovatívne riešenia pre zdravotníctvo a priemysel.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnosť INOVATIVA s.r.o., so sídlom Tužina 385, 972 14 Tužina, IČO: 52 667 944, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 43487/R (ďalej ako „Spoločnosť“) za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Spoločnosťou a osobami, ktoré majú záujem o kúpu tovaru od Spoločnosti alebo o vykonanie diela a jeho montáž na základe objednávky vydáva tieto obchodné podmienky:

Článok I.

Základné pojmy

1. „Podmienky“

Pod týmto pojmom sa rozumejú obchodné podmienky Spoločnosti, ktoré upravujú práva a povinnosti Spoločnosti a Nadobúdateľa pri uzatváraní a plnení Zmluvy, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na web stránke Spoločnosti;

2. „Spoločnosť“

Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a ktorá v súlade so Zmluvou s Podmienkami dodáva Nadobúdateľovi Tovar alebo preňho vykonáva Dielo s následnou montážou či bez tejto montáže.

3. „Nadobúdateľ“

Nadobúdateľom sa pre účely týchto Podmienok rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako aj fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky a ktorá má záujem o dodanie Tovaru prípadne spolu s jeho Montážou Dodávateľom, a/alebo ktorá si objednala u Spoločnosti Tovar prípadne aj jeho Montáž v súlade s týmito Podmienkami;

4. „Strany“ – sa pre účely týchto Podmienok rozumie Nadobúdateľ a Spoločnosť.

5. „Tovar“

Tovarom sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný Spoločnosťou na webstránke Spoločnosti: www.inovativa.sk online katalógu, ako aj tovar ponúkaný Spoločnosťou v individuálnej predzmluvnej komunikácii s Nadobúdateľom.

6. „Montáž – inštalácia“

Montážou sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Nadobúdateľom a dovezeného Spoločnosťou na Miesto plnenia podľa Cenovej ponuky. Podľa povahy Diela sa v určitých prípadoch montážou rozumie aj zaškolenie Nadobúdateľa vrátane ďalších osôb, ktoré budú Dielo užívať.

7. „Dielo“

Dielo predstavuje súhrn hmotných dodávok, užívacích práv, prác a služieb zrealizovaných, prípadne aj dodaných Spoločnosťou podľa špecifikácií a podmienok, ktoré vyplývajú zo Zmluvy vrátane jej príloh, ako aj hmotných dodávok, užívacích práv, prác a služieb, ktorých zrealizovanie, prípadne aj dodanie je pre vykonanie Diela v súlade so Zmluvou potrebné, bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v špecifikáciách a podmienkach vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže ZMLUVA výslovne určuje, že ich zabezpečuje Nadobúdateľ, ktorých výsledkom je kompletné, prevádzkyschopné, bezpečné a plynulo prevádzkovateľné a spoľahlivé zariadenie, ktoré dosahuje parametre požadované Zmluvou a je plne spôsobilé slúžiť na účel, ktorý je Zmluvou požadovaný a/alebo pre ktorý je Dielo podľa svojej povahy určené. Dielom sa rozumie realizácia Montáže v súlade so Špecifikáciou, ktorá je súčasťou Cenovej ponuky pri Zmluve o Dielo;

8. „Špecifikáciou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie dokument, ktorý detailne definuje technické riešenie Diela a slúži ako zadanie pre uskutočnenie Diela. Určuje rozsah a spôsob zhotovenia Diela na základe Cenovej ponuky;

9. „Miesto plnenia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie miesto určené Nadobúdateľom pri Objednávke, kde sa má uskutočniť dovoz Tovaru, prípadne vykonanie Diela. Miestom plnenia môže byť len miesto nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, ak sa strany nedohodnú inak;

10. „Objednávka“

Objednávkou sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky v zmysle Zmluvy spolu s týmito Podmienkami, ktorá spočíva v prejave vôle Nadobúdateľa akceptovať obsah Cenovej ponuky a Podmienok oznámený prostredníctvom e‑mailovej správy z e‑mailovej adresy oznámenej Nadobúdateľom Spoločnosti, prípadne z e‑mailovej adresy, na ktorú bola Cenová ponuka Nadobúdateľovi zasielaná. Spoločnosť je oprávnená v Cenovej ponuke ako podmienku uzatvorenia Zmluvy žiadať od Nadobúdateľa úhradu Zálohy na Cenu. V takom prípade je Zmluva uzatvorená až pripísaním Zálohy na účet Spoločnosti uvedený v Cenovej ponuke;

11. „Cenová ponuka“

Cenovou ponukou sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a/alebo cena Tovaru a realizácie Diela na základe požiadaviek vymienených Nadobúdateľom v rámci predzmluvnej komunikácie. Súčasťou Cenovej ponuky bude podrobná Špecifikácia.

12. „Dodací list“

Dodacím listom sa rozumie dokument, ktorý vystaví Spoločnosť Nadobúdateľovi pri prevzatí Tovaru/Diela a ktorý obsahuje identifikačné údaje Spoločnosti a Nadobúdateľa, označenie prebraného Tovaru/Diela, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán.

13. „Zmluva“

Zmluvou sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe Akceptácie Cenovej ponuky Nadobúdateľom, zakladajúci záväzkový vzťah medzi Spoločnosťou a Nadobúdateľom uzatvorený podľa § 588 v spojení s § 612 alebo § 631 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Zmluvou sa Spoločnosť zaväzuje najmä riadne a včas tovar dodať,
prípadne vykonať Dielo, ako aj poskytnúť ďalšie Zmluvou stanovené plnenia, a Nadobúdateľ sa Zmluvou zaväzuje predovšetkým k zaplateniu zmluvnej ceny, a to za Zmluvou stanovených podmienok. Zmluva spolu s Podmienkami predstavuje úplnú dohodu uzatvorenú medzi Nadobúdateľom a Spoločnosťou;

14. „On-line katalóg“ je pre účely týchto Podmienok katalóg prevádzkovaný Spoločnosťou v elektronickej forme na Stránke, v ktorom je uvedená špecifikácia ponúkaného Tovaru.

15. „Špecifikácia“ je pre účely týchto Podmienok konečná požiadavka Nadobúdateľa na Dielo s ohľadom na jeho dizajn, kvalitu, materiál a iné technické požiadavky, a to po jej odsúhlasení zo strany Spoločnosti v Cenovej ponuke;

16. „Cenou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za Tovar/Dielo. Cena je uvedená v Cenovej ponuke a je vyobrazená v mene Euro, bez DPH a bez nákladov na Dopravu, pokiaľ nie je uvedené v Cenovej ponuke inak;

17. „Dodávateľom“ sa rozumie Spoločnosť alebo iná tretia osoba, prostredníctvom ktorej Spoločnosť vykoná Dielo a jeho montáž pre Nadobúdateľa.Článok II.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je

 1. záväzok Spoločnosti previesť vlastnícke právo k Tovaru vrátane všetkých jeho súčastí na Nadobúdateľa podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Nadobúdateľa Tovar vrátane všetkých jeho súčastí prijať do svojho vlastníctva, prevziať ho a zaplatiť Spoločnosti Cenu (ďalej len „Kúpna zmluva“) v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok, alebo

 2. ak je predmetom Objednávky Montáž, tak záväzok Spoločnosti riadne a včas, v súlade so Špecifikáciou uvedenou v Cenovej ponuke a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zhotoviť Dielo a záväzok Nadobúdateľa zaplatiť Spoločnosti za zhotovenie Diela Cenu, poskytnúť Spoločnosti primeranú súčinnosť a prevziať od Spoločnosti riadne zhotovené Dielo a to za podmienok dohodnutých v Podmienkach a tejto Zmluve (ďalej len „Zmluva o dielo“).


Článok III.

Osobitné podmienky pre Kúpnu zmluvu

A. Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluva je uzatvorená na základe akceptácie Cenovej ponuky Nadobúdateľom.

 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku, najmä z dôvodu nedostatku Tovaru, o čom Nadobúdateľa bezodkladne vyrozumie.

 3. Spoločnosť je povinná dodať Tovar Nadobúdateľovi za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto Podmienkach.

   

B. Dodanie Tovaru

 1. Spoločnosť dodá Tovar v dohodnutej dodacej lehote. Spoločnosť je oprávnená dodaciu lehotu po uskutočnení Objednávky jednostranne predĺžiť, o čom Nadobúdateľa včas vyrozumie.

 2. Spoločnosť dodá Tovar Nadobúdateľovi prostredníctvom odovzdania Tovaru na prepravu osobe – dopravcovi, o ktorom je Nadobúdateľ oboznámený v deň odoslania Tovaru.

 3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Nadobúdateľa jeho odovzdaním dopravcovi v mieste určenom v komunikácii so Spoločnosťou.

 4. Nadobúdateľ Tovar prevezme na základe Dodacieho listu. V prípade, ak v dohodnutom čase Nadobúdateľ Tovar neprevezme, Spoločnosť Tovar na náklady Nadobúdateľa uschová a súčasne určí náhradný termín dodania o čom Nadobúdateľa upovedomí. Ak si Nadobúdateľ Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Spoločnosť Tovar uschová a následne je ho oprávnená na náklady Nadobúdateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Spoločnosť z výťažku predaja započíta náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Náklady spojené s dodaním Tovaru. Zvyšok výťažku vráti Nadobúdateľovi.

 5. Nadobúdateľ je povinný Tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku časť B.

 6. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Nadobúdateľa dňom úhrady celej Ceny v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia vo vlastníctve Spoločnosti. Nadobúdateľ do prechodu vlastníckeho práva nie je s Tovarom oprávnený nijakým spôsobom disponovať a to najmä ho scudziť tretej osobe, či zaťažiť právom tretej osoby a zároveň nie je oprávnený tento Tovar nijakým spôsobom používať.

C. Kvalita Tovaru a Záruka

 1. Spoločnosť zodpovedá za to, že Tovar vrátane všetkých jeho súčastí bude Nadobúdateľovi dodaný v rozsahu, kvalite a spôsobom v súlade so Zmluvou, aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami alebo všeobecne zaužívanými pravidlami a zvyklosťami, ktoré sa vzhľadom na povahu Tovaru na Tovar vzťahujú, inak v rozsahu a kvalite umožňujúcich riadne použitie Tovaru Nadobúdateľom, so všetkou odbornou starostlivosťou. Súčasne sa Spoločnosť zaväzuje, že Tovar nebude mať vady.

 2. Spoločnosť zodpovedá za všetky vady, ktoré mal Tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Tovare v zmysle týchto Podmienok a vady, ktoré vzniknú na Tovare po tomto momente s výnimkou vád vzniknutých v dôsledku nesprávnej manipulácie s Tovarom po prechode nebezpečenstva na Tovare na Nadobúdateľa v zmysle týchto Podmienok. (ďalej len „Záruka“).

 3. Spoločnosť poskytuje Záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva na Tovare na Nadobúdateľa v zmysle týchto Podmienok.

 4. V prípade výskytu vady, na ktorú sa vzťahuje Záruka, v záručnej dobe má Nadobúdateľ právo požadovať od Spoločnosti bezplatné odstránenie vady, a to najmä (a) dodaním chýbajúceho komponentu, alebo (b) opravou Tovaru alebo poškodenej časti Tovaru, ak je vada opraviteľná, najmä, avšak nielen uvedením nefunkčnej alebo nesprávne fungujúcej akejkoľvek časti Tovaru do funkčného a správne fungujúceho stavu, alebo © poskytnutím primeranej zľavy z Ceny, alebo (d) poskytnutím iného vhodného riešenia za účelom odstránenia vady, alebo (e) odstránením právnej vady Tovaru. Konečná voľba medzi vyššie uvedenými právami patrí výhradne Spoločnosti.

 5. Nadobúdateľ oznámi Spoločnosti vadu, na ktorú sa vzťahuje Záruka, na základe reklamácie doručenej Spoločnosti bez zbytočného odkladu po zistení vady Nadobúdateľom, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zistenia vady Nadobúdateľom; doručenie reklamácie môže Nadobúdateľ vykonať aj formou e‑mailovej správy. V reklamácii Nadobúdateľ uvedie povahu vady a jej prejavy vo funkcionalite alebo bežnom chode a prevádzke Tovaru. Spoločnosť sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie oznámenia o vade, na ktorú sa vzťahuje Záruka.

 6. Spoločnosť sa zaväzuje v záručnej dobe na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie zisteného nedostatku Tovaru alebo akejkoľvek jeho súčasti, ktoré bránia ich riadnemu používaniu v primeranom čase v závislosti od rozsahu a závažnosti vady, najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Nadobúdateľom Spoločnosti, resp. doručenia Tovaru na reklamáciu Spoločnosti.

 7. Spoločnosť v prípade zvolenia opravy vady Tovaru, alebo jeho súčasti sa zaväzuje zistenú vadu Tovaru opraviť. V prípade, že Tovar aj po opakovanom odstránení vád (3 x v oprave, úprave) nezodpovedá požiadavkám uvedeným v ods. 1. tohto článku, Nadobúdateľ si môže uplatniť nárok na zľavu z ceny primeranú neodstráneným vadám Tovaru, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok IV

Osobitné podmienky pre Zmluvu o Dielo

A. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť je povinná zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, v dohodnutej kvalite a v dohodnutom čase, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, aplikovateľnými individuálnymi správnymi aktmi orgánov verejnej správy, ako aj Cenovou ponukou, ustanovenými podmienkami v rozsahu a forme určenými Špecifikáciou.

 2. Nadobúdateľ je povinný zaplatiť Spoločnosti Cenu za Dielo spôsobom a vo výške v zmysle týchto Podmienok.

 3. Strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť.

B. Spôsob zhotovenia Diela

 1. Spoločnosť je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretie osoby a rovnako pri zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky.

 2. Nadobúdateľ je oprávnený požadovať zmeny Diela počas jeho vykonávania, a to len v prípade, ak tieto nebudú odporovať technickým požiadavkám Diela uvedeným v Špecifikácii. Vykonanie dispozičných zmien Diela nie je zahrnuté v cene za Dielo. Cena za vykonanie dispozičných zmien Diela požadovaných Nadobúdateľom bude fakturovaná samostatne na základe osobitnej dohody Strán.

 3. Uplatnenie práv Nadobúdateľa podľa ustanovení tejto časti tohto článku Podmienok je možné v rozsahu, v ktorom neovplyvní termíny plnenia záväzkov Spoločnosti voči tretím osobám.

C. Termín zhotovenia Diela a spôsob jeho odovzdania

 1. Spoločnosť sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v termínoch podľa komunikácie Strán. Zhotovením Diela sa rozumie jeho kompletná realizácia v súlade so Špecifikáciou. V prípade potreby má Spoločnosť právo na predĺženie termínu zhotovenia Diela podľa tohto ustanovenia Zmluvy o ďalších tridsať (30) dní v prípade, ak potrebu predĺženia termínu zhotovenia Diela bez zbytočného odkladu oznámi Nadobúdateľovi.

 2. V prípade, ak bude Nadobúdateľ požadovať od Spoločnosti zmeny Diela podľa časti B tohto článku ods. 2 týchto Podmienok alebo iné zmeny Diela na základe osobitnej dohody uzavretej medzi Stranami, dôjde medzi Stranami k dohode iného termínu odovzdania Diela Spoločnosťou a termín uvedený v ods. 1 tohto tejto časti tohto článku Podmienok sa nepoužije.

 3. Predpokladom odovzdania a prevzatia Diela je okrem jeho riadneho zhotovenia, obhliadky aj súlad Diela a jeho súčastí so všetkými technickými a inými podmienkami a normami podľa platných všeobecne záväzných predpisov a príslušných individuálnych správnych aktov orgánov verejnej správy. V prípade splnenia predpokladov odovzdania a prevzatia Diela podľa predchádzajúcej vety, odovzdá Spoločnosť Dielo Nadobúdateľovi na základe Dodacieho listu.

 4. Nadobúdateľ je oprávnený Dielo užívať po jeho odovzdaní a úplnom zaplatení Ceny. Dodávateľ je povinný uskutočniť odovzdanie Diela, na ktoré vyzve Nadobúdateľa najneskôr desať (10) dní pred jeho konaním, pričom odovzdávanie Diela je Dodávateľ povinný uskutočniť najneskôr v termíne uvedenom v ods. 1 tejto časti tohto článku Podmienok a po zaplatení celej ceny za Dielo a všetkých finančných záväzkov, ktoré Nadobúdateľovi vznikli zo Zmluvy.

 5. Vo výzve na prevzatie Diela podľa ods. 4 tejto časti tohto článku Podmienok Dodávateľ oznámi Nadobúdateľovi termín (miesto, dátum a čas) preberacieho konania. V prípade, že sa Nadobúdateľ v tomto termíne nemôže zúčastniť preberacieho konania, je povinný oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti v priebehu dvoch (2) dní po obdržaní výzvy Spoločnosti podľa ods. 4 tejto časti tohto článku Podmienok a následne bude dohodou Zmluvných strán stanovený nový, konečný termín preberacieho konania.

 6. Spoločnosť sa zaväzuje odovzdať a Nadobúdateľ sa zaväzuje prevziať Dielo. Pri odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Dodací list. Dodací list sú povinné podpísať obe strany. Nadobúdateľ je povinný prevziať Dielo aj s vadami (nedorobkami), ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela. V prípade, ak sa Nadobúdateľ na preberacom konaní podľa tohto ustanovenia Zmluvy nezúčastní alebo v prípade, ak Nadobúdateľ odmietne prevziať Dielo bez vážnych dôvodov a/alebo ak Nadobúdateľ nepodpíše Dodací list bez vážnych dôvodov alebo bez udania dôvodu, Dielo sa bude považovať za riadne odovzdané a prevzaté Nadobúdateľom bez vád k dátumu stanovenému na prevzatie vo výzve Spoločnosti podľa ods. 4 a 5 tejto časti tohto článku Podmienok. Prevzatím Diela prechádza zároveň na Nadobúdateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele.

D. Kvalita Diela a Záruka

 1. Spoločnosť zodpovedá za to, že Dielo vrátane všetkých jeho súčastí a v určitých prípadoch vrátane Používateľskej dokumentácie bude vyhotovené a Nadobúdateľovi dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom v súlade so Špecifikáciou, Cenovou ponukou, týmito Podmienkami, aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami alebo všeobecne zaužívanými pravidlami a zvyklosťami, ktoré sa vzhľadom na povahu Diela na Dielo vzťahujú, inak v rozsahu a kvalite umožňujúcich riadne použitie Diela Nadobúdateľom, so všetkou odbornou starostlivosťou. Súčasne sa Spoločnosť zaväzuje, že funkčnosť Diela a možnosti použitia Diela budú zodpovedať funkčným vlastnostiam a špecifikáciám Diela uvedeným v Špecifikácii a že Dielo nebude mať Vady.

 2. Spoločnosť zodpovedá za kvalitu Diela odo dňa začatia vykonávania Diela, taktiež zodpovedá za Vady Diela zistené pri jeho odovzdaní a prebraní, zodpovedá za Vady Diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, pokiaľ majú svoj pôvod v použitých materiáloch, v technológiách, v pracovných postupoch a vo funkčnosti Diela. (ďalej len „Záruka“).

 3. Spoločnosť poskytuje Záruku na Dielo, ako aj na spoľahlivý beh a prevádzku Diela v súlade so Špecifikáciou Diela. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Spoločnosťou Nadobúdateľovi na základe Dodacieho listu. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela Dodacím listom, ak nie je dohodnutá iná záručná doba.

 4. V prípade výskytu Vady Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka, v záručnej dobe má Nadobúdateľ právo požadovať od Spoločnosti bezplatné odstránenie Vady, a to najmä (a) dodaním chýbajúceho komponentu, alebo (b) opravou Diela alebo poškodenej časti Diela, ak je Vada Diela opraviteľná, najmä, avšak nielen uvedením nefunkčnej alebo nesprávne fungujúcej akejkoľvek časti Diela do funkčného a správne fungujúceho stavu, alebo © poskytnutím primeranej zľavy z Ceny Diela, alebo (d) poskytnutím iného vhodného riešenia za účelom odstránenia Vady Diela, alebo (e) odstránením právnej Vady Diela.

 5. Nadobúdateľ oznámi Spoločnosti Vadu Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka, na základe reklamácie doručenej Spoločnosti bez zbytočného odkladu po zistení Vady Diela Nadobúdateľom, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zistenia Vady Diela Nadobúdateľom; doručenie reklamácie môže Nadobúdateľ vykonať aj formou e‑mailovej správy. V reklamácii Nadobúdateľ uvedie povahu Vady Diela a jej prejavy vo funkcionalite alebo bežnom chode a prevádzke Diela. Spoločnosť sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie oznámenia o Vade Diela, na ktorú sa vzťahuje Záruka.

 6. Spoločnosť sa zaväzuje v záručnej dobe na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie zisteného nedostatku Diela alebo akejkoľvek jeho súčasti, ktoré bránia ich riadnemu používaniu v primeranom čase v závislosti od rozsahu a závažnosti Vady Diela, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Nadobúdateľom Spoločnosti.

 7. V prípade ak Spoločnosť neodstráni Vadu Diela v dobe podľa ods. 5 tejto časti tohto článku týchto Podmienok, Nadobúdateľ je oprávnený (a) požadovať odstránenie Vady Diela Spoločnosťou v dodatočnej lehote, dohodnutej medzi Stranami to aj opakovane, alebo (b) odstrániť Vadu Diela sám alebo zabezpečiť jej odstránenie prostredníctvom tretej osoby, na náklady Spoločnosti.

 8. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Nadobúdateľ nemôže používať Dielo pre chyby, za ktoré zodpovedá Spoločnosť, pričom sa Záruka o túto dobu predlžuje po ukončení obdobia Záruky dohodnutej v tejto Zmluve.

E. Vlastnícke právo k Dielu a Miesto plnenia

 1. Vlastníkom zhotoveného Diela je Spoločnosť, a to až do momentu, kedy Nadobúdateľ uhradí celú Cenu za Dielo a dôjde k podpisu Dodacieho listu oboma Stranami.

 2. Dodávateľ bude Dielo vykonávať v Mieste plnenia. Nadobúdateľ zodpovedá za to, že disponuje vzhľadom na Miesto plnenia všetkými oprávneniami umožňujúcimi Dodávateľovi vykonať v Mieste plnenia Dielo.

 3. Nadobúdateľ je povinný Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť, aby mohol Dielo v Mieste plnenia vykonať a to na požiadanie Dodávateľa zabezpečiť Miesto plnenia tak, aby spĺňalo všetky podmienky pre riadnu realizáciu Diela.

   

Článok V.

Cena a platobné Podmienky

 1. Cenou sa v zmysle týchto Podmienok rozumie kúpna cena za Tovar podľa čl. III Podmienok alebo cena za vykonanie a dodanie Diela podľa čl. IV Podmienok.

 2. Cena je dohodnutá na základe Objednávky a jej akceptácie zo strany Spoločnosti.

 3. Cena je nemenná okrem prípadov, kedy k jej navýšeniu dôjde v dôsledku zvýšenia ceny vstupných materiálov/komponentov, čo si zmluvné strany vopred odsúhlasia. Ku zmene ceny môže dôjsť aj jednostranne zo strany Spoločnosti, a to po vykonaní konečnej podoby Diela nad rámec jeho špecifikácie určenej v objednávke, v súlade s pokynmi Nadobúdateľa.

 4. Cena za vyhotovenie Diela resp. dodanie Tovaru bude predmetom Cenovej ponuky.

 5. Cenu zaplatí Nadobúdateľ Spoločnosti na základe faktúry, ktorú Spoločnosť Nadobúdateľovi doručí v písomnej forme, pričom za doručenie sa považuje aj zaslanie faktúry prostredníctvom e‑mailu.

 6. K Cene bude Spoločnosť účtovať daň z pridanej hodnoty v sadzbe podľa osobitného právneho predpisu účinného ku dňu fakturácie Ceny.

 7. Akýkoľvek peňažný záväzok Nadobúdateľa podľa tejto Zmluvy sa považuje za uhradený pripísaním príslušnej peňažnej čiastky (vrátane DPH) na účet Spoločnosti uvedený vo faktúre.

 8. Strany súhlasia s tým, aby si Spoločnosť jednostranne započítala svoje peňažné nároky voči peňažným pohľadávkam Nadobúdateľa, pričom toto započítanie musí byť vykonané v písomnej forme a riadne doručené Nadobúdateľovi.


Článok VI.

Trvanie Zmluvy

 1. 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa Akceptácie Cenovej ponuky resp. odo dňa vykonania Objednávky v zmysle ustanovení týchto Podmienok záujemcom potvrdenej Spoločnosťou.

 2. Zmluvu možno skončiť dohodou Spoločnosti a Nadobúdateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 3. Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej Strane. Za písomné doručenie sa považuje aj odoslanie odstúpenia na e‑mailovú adresu Spoločnosti.

 4. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení týchto Podmienok a tých ustanovení, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Spoločnosťou a Nadobúdateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Nadobúdateľa a Spoločnosti sa považujú za doručené okamihom doručenia e‑mailu druhej strane. E‑mail Spoločnosti, ktorý slúži na komunikáciu so záujemcami o uzatvorenie Zmluvy, je uvedený na webstránke Spoločnosti; Spoločnosť môže komunikovať s Nadobúdateľom aj prostredníctvom e‑mailu obchodného zástupcu Spoločnosti. Nadobúdateľ je oprávnený komunikovať so Spoločnosťou prostredníctvom online formuláru, ktorý je zverejnený na webstránke Spoločnosti.

 2. Strany sú svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazané po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

 3. Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť prístupu k webstránke, či ku On-line katalógu.

 4. Spoločnosť nie je zodpovedná za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohla splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Spoločnosti a Spoločnosť ich nemôže ovplyvniť.

 5. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 6. Všetky spory, ktoré medzi Stranami vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa Strany nedohodnú na zmiernom riešení sporu, poškodená Strana jej oprávnená uplatniť svoje právo podaním návrhu na začatie konania pred vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

 7. Spoločnosť je oprávnená vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jej rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Spoločnosť je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Nadobúdateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.

 8. Ak niektoré ustanovenie Podmienok je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Podmienok a Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá účelu pôvodného ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 9. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2023.

error: Obsah je chránený